Proposta didàctica. Els marcadors socials. Activitat 1. Principals característiques dels marcadors socials

Leave a CommentTítol
Principals característiques dels marcadors socials
Tipologia
Individual
Objectius
 • Conèixer les funcionalitats dels marcadors socials.
 • Analitzar les possibilitats d'emmagatzemament i classificació de recursos web.
 • Reflexionar sobre les aplicacions educatives de les eines de gestió d'enllaços.
 • Adquirir els coneixement necessaris per poder crear i gestionar marcadors socials.
Descripció
Consultar el diferents recursos, investigar sobre els marcador socials per elaborar una presentació de diapositives on es presenti aquest recurs 2.0 amb les seves principals característiques. Després, la presentació s'haurà de pujar a Slideshare (http://www.slideshare.net/) on l'haurem de classificar per mitjà de paraules clau. Per finalitzar s'haurà d'enviar al tutor l'enllaç amb l'accés directe per poder revisar la feina.
Tasques
 • Consultar el recursos proporcionats.
 • Buscar i analitzar informació a Internet.
 • Construir un esquema amb les idees més importants del tema a treballar.
 • Utilitzar un gestor de diapositives per crear una presentació.
 • Revisar el contingut.
 • Pujar la presentació a Slideshare (http://www.slideshare.net/)
 • Enviar l'enllaç directe al tutor.
Lliurament
L’entrega final d’aquesta pràctica consistirà en un correu, a la bústia del tutor, amb l’enllaç directe a la presentació penjada al Slideshare.
Durada
4 dies
Recomanacions
 • Les presentacions tindran unes característiques comunes: una portada, un màxim de 10 diapositives i una diapositiva final amb la web-grafia consultada.
 • Utilitzar un gestor de diapositives de software lliure (http://es.openoffice.org).
Criteris avaluatius
 • Claredat en el contingut de cada diapositiva.
 • Ampliació de la informació de los temes presentats.
 • Utilització de recursos gràfics i multimèdia.
 • Presència de conclusions.
 • Presència de cites i materials de referència.

0 comentaris: